Norlys Teles behandling af personoplysninger ved forsikringssager

 

I dette tillæg til Norlys-koncernens persondatapolitik kan du læse, hvordan vi i Norlys Tele behandler dine personoplysninger i forbindelse med forsikringssager.

 

1. Indledning

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvordan Norlys Tele A/S (herefter Norlys) behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

 

2. Dataansvarlig

Kontaktoplysninger

Norlys Tele Service A/S

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 28869312

E-mail: [email protected]

Telefon: 70 11 50 10

 

3. Formålet med behandlingen og retsgrundlaget for det

Når vi behandler dine personoplysninger, er det udelukkende for at kunne håndtere en eventuel anmeldelse af en skade og andre forsikringssager.

 

Vores behandling sker efter dette retsgrundlag:

  • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

  • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

 

4. Modtagere af dine personoplysninger

Norlys udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, såsom koncerninterne selskaber (se selskabsliste her), forsikringsselskaber eller juridiske rådgivere. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Norlys og i overensstemmelse med Norlys’ instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter en afsluttet forsikringssag. De kan dog blive opbevaret i længere tid, hvis lovgivningen kræver det.

 

6. Dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, kan du se en vejledning i selskabernes persondatapolitik, som fremgår af deres hjemmesider.

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) – i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.

  • Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

  • Ret til sletning (også kaldet "retten til at blive glemt")

Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.

  • Ret til begrænsning

Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til dataportabilitet

Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

  • Ret til indsigelse

Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

 

7. Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Norlys’ behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller nedenstående oplysninger.

 

Norlys Tele Services A/S

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

Telefon: 70 11 50 10

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.norlys.dk

 

Hvis din klage ikke bliver behandlet tilfredsstillende af Norlys, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk