Biogas - et grønnere alternativ

Køb bionaturgas som tillæg til din naturgasaftale hos Norlys

Hvad er biogas?

Biogas er en brændbar gas, der opstår ved nedbrydning af biomasse og organisk affald.

Det sker helt naturligt hver dag i blandt andet moser, stillestående vandområder og i fordøjelsessystemet hos mange dyr. Det er altså ikke nogen ny opfindelse, men noget, der har eksisteret i mange milliarder år. Det er dog først omkring 1920, man begynder at udnytte biogassen i Danmark.

De første biogasanlæg blev installeret på rensningsanlæg. Her udnyttede de den biogas, der kommer fra den slam, som opstår, når man renser spildevand. Siden 1970’erne har flere gårde også fået biogasanlæg. I dag bruger man i stigende grad biogas som erstatning for naturgas.

Biogas er det grønne alternativ til naturgas. Jo flere, der vælger at tilkøbe bionaturgas, desto større bliver efterspørgslen. Jo større efterspørgsel, desto større villighed til etablering af nye biogasanlæg og desto større bliver den samlede mængde biogas i vores forsyning.

BioGas er til dig, der gerne vil:

Være med til at støtte den grønne omstilling

Have 100 % dansk produceret gas

Opvarme din bolig med et CO2-neutralt genbrugsprodukt

Sådan bliver biogas produceret

 1. Biogasanlægget modtager biomasse som hovedsageligt består af gødning og lignende affaldsprodukter.

 2. Bakterier nedbryder biomassen, hvilket omdanner biomassens kulstof til biogas.

 3. Biogassen renses, så den får samme egenskaber som naturgas og kan leveres gennem naturgasnettet, som bionaturgas der dokumenteres med oprindelsesgarantier.

 4. Biogassen ender hos dig, og du kan lune dig og din familie – uden at belaste miljøet med yderligere CO2.

 5. Når biomassen er afgasset i biogasanlægget, vender den tilbage til markerne som lugtfri gødning. Det er en stor gevinst for miljøet, da planterne bedre kan optage gødningen. Og derved bliver udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet reduceret.

Bestil BioGas
som tillæg til din naturgasaftale hos Norlys

For at gøre det nemmere at vælge biogas, tilbyder vi to grønne tilkøbsprodukter: Biogas 100 og Biogas 33.

Biogas 100
Norlys køber bionaturgas svarende til 100 % af dit gasforbrug.
Pris 157,- pr. md. ved et årsforbrug på 1.500 m3.

Biogas 33
Norlys køber bionaturgas svarende til 33 % af dit gasforbrug.
Pris 53,- pr. md. ved et årsforbrug på 1.500 m3.

 

Vælg tillægsprodukt100 % biogas eller 33 % biogas?

Hvad betyder det, hvis jeg køber et 100 % biogas-produkt?
Og hvad koster det?

Når du bestiller Biogas 100, indkøber vi bionaturgas svarende til den mængde gas, du forbruger.

Det vil sige, at den gas, du får ud i dit fyr, ikke nødvendigvis er ren biogas. Den er højst sandsynligt en blanding af naturgas og biogas. Blandingen skyldes, at gasnettet ikke kan håndtere en jævn tilførsel af gas til dig, hvis gassen til enhver tid skal være biogas.

Oprindelsesgarantierne sikrer, at vi har købt præcis den mænge gas, som du forbruger, hos en biogasproducent. Så selvom du ikke nødvendigvis får al biogassen i dit fyr, har du været med til at øge efterspørgslen på biogas og dermed opretholde produktionen.

Biogas 100-produktet koster 157 kr. om måneden, hvis du har et gennemsnitligt årsforbrug på 1.500 m3.

Hvad betyder det, hvis jeg køber et 33 % biogas-produkt?
Og hvad koster det?

Hvis du bestiller Biogas 33, køber vi biogas svarende til 33 % af den mængde gas, du forbruger. Læs eventuelt om 100 %-gasproduktet for at forstå, hvad vi mener med, at vi indkøber biogas svarende til dit forbrug.

Fordi vi med Biogas 33-aftale kun dækker 33 % af dit forbrug med biogas, er det et billigere produkt end Biogas 100 - men du er stadig med til at understøtte efterspørgslen og produktionen af biogas.

Biogas 33-produktet koster 53 kr. om måneden ved et gennemsnitligt årsforbrug på 1.500 m3.

Hvorfor koster biogas mere end naturgas?

Det koster mere at producere biogas, end det koster at hente naturgas fra Nordsøen. Det er især rensningen af biogassen, så den kan tilføres gasnettet, som øger omkostningerne.

Der er dog to gode nyheder. Den ene er, at teknologien hele tiden optimeres, så omkostningerne begrænses. Den anden er, at øget efterspørgsel på biogas på sigt vil give storskala-fordele, som kan reducere merprisen.

Du kan sammenligne det med vindmøller. I starten måtte vindenergi-konceptet have finansiel støtte for at løbe rundt, men i dag kan vindmøller producere el til markedspriser uden støtte - fordi efterspørgslen er stor, og teknologien veludviklet.

5 væsentlige årsager til at vælge biogas

 1. Biogas mindsker drivhuseffekten. Vi udnytter nemlig de forrådnelsesgasser, der ellers ville sive ud i atmosfæren.
 2. Biogas er en vedvarende energikilde.
 3. Når vi producerer biogas, genbruger vi næringsstofferne i den biomasse, vi anvender til produktionen.
 4. Affaldshåndtering
 5. Send dine børn og børnebørn en tanke. Eller din nevø, niece eller andre børn, du holder af. For ved at vælge biogas er du nemlig med til at sikre dem en grøn og bæredygtig planet at leve på.

Alt du skal vide om biogas (og lidt til)

Biogas dannes, når affaldsprodukter som fx restafgrøder, gylle og dybstrøelse rådner. Og nu tænker du måske: "Dybstrøelse - hvad i alverden er dét?" Det er den nederste strøelse i stalden - typisk en måtte af halm, som opsuger urin og afføring fra dyrene.

Når affaldsprodukterne behandles i biogasanlæggene, påvirkes temperaturer og blandingsforhold mellem masserne, så der skabes mest muligt metangas. Herefter renses gassen, så den er opgraderet til samme kvalitet som den naturgas, der er på gasnettet. Og voilá - så kan biogassen tilsluttes gasnettet og erstatte naturgassen som bionaturgas.

 

Spring direkte til det emne, du søger information om: 

Det helt basale om biogas

Biogas kan erstatte naturgas

5 fordele ved biogas

Hvordan gavner biogas miljøet?

Produktion af biogas

Biogasanlæg i Danmark

Hvordan virker et biogasanlæg?

Det helt basale om biogas

Lugter biogas?

Nej, du skal ikke frygte en kradsende næse. Biogassen renses nemlig, inden den sendes ud på gasnettet, så du kan varme dit hus op uden næseklemme. Af sikkerhedsmæssige årsager tilsætter man dog et lugtstof til biogassen, så du opdager det, hvis der skulle opstå en lækage. Det gør man også med naturgas, og det fungerer altså som en form for advarselslampe ved utætheder i installationen.

Kræver biogas, at jeg får et nyt gasfyr?

Nej, det er ikke nødvendigt. Så du kan roligt lade spenderebukserne blive i skabet. Biogassen er renset og opgraderet, så den lever 100 % op til den kvalitet, som gasnettet kræver. Al gas på gasnettet har dermed de samme tekniske egenskaber og kan bruges i dit fyr uden problemer.

Hvor kan jeg købe biogas?

Du køber din biogas gennem en gasudbyder. Du kan fx købe biogas hos Norlys, og det kan du, fordi vi samarbejder med en række producenter af biogas. Producenterne er gårdanlæg i Jylland og på Fyn.

Hvorfra kommer den biogas, som jeg køber hos Norlys?

Vi køber vores biogas hos lokale gårdbiogasanlæg i Jylland og på Fyn. På gårdbiogasanlæggene bruger man udelukkende rest-biomasse fra landbrug til at procucere gassen. Det kan både være madaffald, gylle, græs, korn mv. Måske har du set et landbrug, hvor et par store kupler tronede frem i landskabet? Kuplerne er såkladte rådnetanke, og det er her, bio-affaldet ligger og procuderer gas.

Kan alle få biogas?

Ja, her kan alle være med. Alle nuværende naturgaskunder kan skifte til biogas. Og alle nye gaskunder kan vælge biogas lige fra start.

Hvad er forskellen på naturgas og biogas?

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden - på samme måde som råolie. Det betyder, at naturgas (ligesom olie) er et fossilt brændstof. Den er en begrænset reserve fra gammel tid, som vi nu bruger af. Den naturgas, du får fra gasnettet, er hentet fra gasfelter på bunden af Nordsøen.

Biogas er derimod en vedvarende energikilde. Den er produceret i anlæg, der kontinuerligt omdanner gylle og andet bioaffald til gas.

Hvordan opbevares biogas?

Ligesom naturgas opbevares biogas i gasnettet. Nettet har indbyggede lagre, hvor gassen ligger - og hvorfra den frigives i takt med, at den anvendes af forbrugerne.

Er der en risiko for gasudslip på biogasanlæggene?

Der er en risiko for, at noget af gassen slipper ud i forbindelse med de processer, den gennemgår. Udslip er dog et stort fokusområde, både for producenter og for Energistyrelsen. Det er biogasbrancens mål at nedsætte udslippet til under 1 % af den samlede produktion. I 2021 har danske biogasanlæg ifølge en Rambøll-undersøgelse et gennemsnitligt udslip på 2,5 %.

Biogas kan erstatte naturgas

I forhold til naturgas er biogas en stort set uudtømmelig kilde, der tilmed udleder endnu mindre CO2. Derfor arbejder man også i stigende grad på at erstatte naturgas med biogas.


Både naturgas og biogas består primært af metan. Dog er det naturlige indhold af metan noget højere i naturgas. Her ligger mængden af metan omkring 90%, mens den ligger omkring 60-65% i biogas.

Resten af biogassen består primært af CO2, som skal fjernes, før biogassen kan erstatte naturgas. Det sker i en såkaldt opgraderingsproces på biogasanlæggene. Den opgraderede biogas, bliver også kaldt for bionaturgas.

5 fordele ved biogas

  • Biogas er en vedvarende energikilde. Der bliver konstant produceret ny gødning og organisk affald, der kan bruges til at danne biogas.

  • Biogas er CO2-neutralt. Ved afbrænding af biogas bliver der ikke frigivet fossilt bundet kulstof, som der gør ved afbrænding af kul, olie og naturgas.

  • Biogas er en relativt billig metode til at reducere mængden af drivhusgasser.

  • Med biogas opsamler og udnytter man både metan og kuldioxid, der ellers i fri form er væsentlige drivhusgasser.

  • Lugtgenerne fra gylle, hvor der er udvundet biogas, er mindre end ved almindelig gylle.

Hvordan gavner biogas miljøet?

Er biogas en del af den grønne omstilling?

Ja, og endda en meget vigtig del. Biogas understøtter der, hvor el enten ikke kan anvendes, eller kun kan anvendes efter en forholdsvist dyr omstilling. Så der, hvor grøn el ikke kan dække forbruget, kan grøn gas træde i stedet.

Hvordan er biogas grønt?

Biogas er en vedvarende energikilde - i modsætning til naturgas, som er et fossilt brændstof og dermed en begrænset ressource. Når man producerer biogas, genbruger man samtidig næringsstofferne fra fx husdyrgylle, madaffald og andet organisk affald. I rådnetankene udnytter man gassen fra forrådnelsesprocessen til opvarmning, frem for at gassen flyder ud i atmosfæren og øger drivhuseffekten.

Når man bruger afgasset gødning på markerne, er det dermed også en gødning, som skader miljøet mindre.

Hvordan kan man bruge biogas ved PtX-løsninger?

Pt-hvad-for-noget ..? Jo, ptX står for Power-to-X. Det betyder, at man omsætter vedvarende energi (power) til (to) noget andet (X). Dette 'andet' er symboliseret ved et X, fordi det kan være vidt forskellige produkter, der kommer ud af processen. Med PtX-teknologien kan vi altså konvertere grøn energi til noget andet. Det kunne fx være grønt produceret brændstof til transport.

Men hvor kommer biogas så ind i billedet, tænker du?
Og vi er glade for, at du spørger: Konverteringen af grøn energi til nyt brændstof kræver brint og CO2. Brinten kan vi få fra vindmøller. Og CO2 kan vi hente fra biogasrensningen. Når disse to stoffer gennemløber bestemte processer, kan de skabe nye brændstoffer, der ikke udleder fossilt CO2 ved afbrænding.

Når der ikke udledes fossilt CO2, så vil det sige, at afbrændingen er CO2-neutral. Det er den, fordi afbrænding af biomasse kun udleder CO2, der alligevel var i vores atmosfære - i de biologiske materialer. Fossilt brændstof er derimod hentet fra undergrunden og var altså ikke i vores atmofære i forvejen. Så den CO2, der udledes fra de fossile materialer, bliver en ekstra belastning i CO2-regnskabet.

Men den belastning slipper vi for med PtX. Og så kan du i fremtiden flyve, sejle eller køre til sydens sol uden den besnærende transport-skam.

Produktion af biogas

Det bliver hurtigt lidt teknisk, hvis vi skal forklare den præcise biologiske proces, der danner biogas.

Den simple version er, at biologisk materiale bliver nedbrudt under iltfattige forhold. Det sker takket være bakterier, som omdanner biomassen til blandt andet metan og kuldioxid.

Cirka 75% af den biomasse, der bliver brugt til produktion af biogas, kommer fra husdyrgødning. De sidste 25% består primært af affald fra fødevareindustrien, og enkelte anlæg, der udnytter spildevandsslam.

Alt efter temperaturen i beholderen tager det mellem 2-3 uger at omdanne cirka halvdelen af biomassen til biogas. Herefter kan det sjældent betale sig at udvinde mere biogas af biomassen.

Biogassen bliver brugt til produktion af varme og el på eksempelvis et kraftvarmeværk. Resten af den nu afgassede biomasse bliver leveret tilbage til landmanden, der kan bruge det til gødning.

Kilde: Biogasbranchen

Dansk biogas er i fremdrift

Mængden af biogas i det danske gasnet har været stigende de sidste mange år, og det er den stadig. På månedsbasis udgjorde bionaturgas 32-39% af det samlede gasforbrug i Danmark. 

En af årsagerne til den kraftige vækst i den danske biogasproduktion er de støttemuligheder, der blev vedtaget med Energiaftalen i 2012. Det betyder blandt andet, at kraftvarmeværker og virksomheder kan få et økonomisk tilskud, hvis de bruger biogas i stedet for naturgas.

Kilde: Energistyrelsen

Biogasanlæg i Danmark

Der er placeret biogasanlæg rundt i stort set hele Danmark. Overordnet set kan de inddeles i fire typer:

1) Biogas fra landbrugsanlæg

Landbrugsanlæggene udgør langt størstedelen af biogasanlæggene i Danmark. Her bliver op mod halvdelen af al den gødning, de danske landbrugsdyr producerer, opsamlet og omdannet til biogas. Det er en proces, der typisk tager omkring 2-3 uger. På det tidspunkt er cirka halvdelen af biomassen omdannet til biogas, og landmanden får gødningen retur som afgasset gylle. I forhold til almindelig gylle har afgasset gylle færre lugtgener og større næringsmæssig værdi.

2) Biogas fra renseanlæg

I landets renseanlæg bliver vores spildevand oprenset, så vi kan bruge det igen og igen. Den proces efterlader en del slam, der primært består af biologisk materiale. Ligesom med gødningen, kan denne slam omdannes til biogas og udnyttes til produktion af el og varme.

3) Biogas fra lossepladser

Det er ikke længere lovligt at deponere organisk affald på de danske lossepladser. Det var det til gengæld for flere årtier siden. Det betyder, at man stadig den dag i dag kan udvinde en smule biogas fra disse lossepladser.

4) Biogas fra industrianlæg

Der er også en række biogasanlæg rundt omkring i Danmark, som er knyttet direkte til en større produktionsvirksomhed. Det er især i fødevareindustrien, hvor mængden af organisk affald er så stor, at det kan betale sig for virksomheden at etablere et biogasanlæg. Nogle virksomheder kan selv bruge al den biogas, de producerer. Andre producerer mere, end de selv kan bruge. Og derfor sender de typisk den overskydende biogas til kraftvarmeværker, som bruger biogassen til at producere el og varme.

Hvordan virker et biogasanlæg?

1) Det starter med biomassen

Det hele starter med den biomasse, der skal bruges for at kunne danne biogas. I den danske biogasproduktion består den biomasse primært af gødning fra vores landbrugsdyr. Man kan dog også bruge organisk affald fra eksempelvis fødevareproduktion eller slam fra spildevand til at fremstille biogas.

Fælles for de forskellige typer biomasse er, at de alle indeholder energi og næringsstoffer, der kan omdannes til biogas.

2) Fra gylle til biogas

For at opnå de rigtige egenskaber blander man husdyrgødningen med de andre typer biomasse, inden processen går i gang. Når biomassen er blandet, bliver den opvarmet – typisk til et sted mellem 37-52 °C – inden den pumpes ind i reaktoren.

I reaktoren omdanner bakterier biomassen til biogas, der primært består af metan og kuldioxid. Den proces tager typisk et sted mellem 2-3 uger alt efter temperaturen i reaktoren. På den tid vil cirka halvdelen af biomassen være omdannet til biogas, og resten kan leveres tilbage til landmændene som afgasset gylle.

 

3) Opgradering til bionaturgas

I forhold til naturgas indeholder biogas en del kuldioxid. Det skal fjernes, før biogassen kan bruges som erstatning for naturgas. Det sker i et gasrensningsanlæg. Herefter er biogassen klar til at blive ledt ud i gasnettet, hvor det kan bruges til at producere el og varme til både industri og private

4) Tilbage til gylle igen

Den del af biomassen, der ikke bliver omdannet til biogas, bliver leveret tilbage til landmændene som afgasset gylle. I forhold til almindelig gylle har afgasset gylle en række gode egenskaber. Det er fri for det klimabelastende metan, næringsstofferne kan nemmere optages, og lugtgenerne er mindre.