Persondatapolitik for Norlys Fibernet A/S

1. Indledning

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvordan Norlys Fibernet A/S behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Databeskyttelse er vigtigt for Norlys, og derfor har vi truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre at vi overholder alle regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Norlys Fibernet A/S’ hjemmeside, dit kundeforhold til Norlys Fibernet A/S, og for hvordan Norlys Fibernet A/S anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden eller er i kontakt med vores kundeservice.

Når du besøger hjemmesiden eller henvender dig til vores kundeservice, accepterer du samtidig vores behandling af personoplysninger, som følger af persondatapolitikken.

 

2. Dataansvarlig

Norlys Fibernet A/S er dataansvarlig for opbevaring og behandling af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle, opbevare og anvende.

 

Kontaktoplysninger:

Norlys Fibernet A/S

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 36423544

E-mail: [email protected]

 

3. Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

Generelt indsamler vi personoplysningerne, når du kontakter os f.eks. via telefon, e-mail samt kontaktformular på vores hjemmeside eller i forbindelse med forsikringssager. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig.

 

Forsikringssager

Påfører du skade på vores ejendom eller ødelægger vi noget på din ejendom i forbindelse med teknikerbesøg, behandler vi dine personoplysninger udelukkende for at kunne håndtere en eventuel anmeldelse af en skade og andre forsikringssager.

 

Fuldmagter

Er du udlejer og giver lejer fuldmagt til at stå for etablering af fiberforbindelse, vil vi behandle dine personoplysninger, som fremgår af fuldmagten. Vi behandler dine personoplysninger for at administrere fuldmagtsforholdet.

 

Hjemmeside og cookies

For at kontakte kundeservice via vores hjemmeside skal du afgive visse personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik og for at kunne sende dig informationer og andre oplysninger om vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.

 

Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsføring så som nyhedsbreve, opkald, sms, tilbud mv., vil modtage dette fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig igen samt trække dit samtykke tilbage.

 

Norlys benytter desuden cookies til indsamling af personoplysninger af teknisk karakter. Du kan læse mere om vores cookiepolitik HER

 

4. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Norlys Fibernet A/S’ formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendigt for, at vi kan yde dig en fyldestgørende og optimal service.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende:

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med forsikringssager, er det udelukkende for at kunne håndtere en eventuel anmeldelse af en skade og andre forsikringssager.

 • Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med fuldmagtsforhold, er det udelukkende for at administrere dit kundeforhold inklusive fuldmagtsforhold.

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores tjenester, indhold og annoncering.

 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites og services.

 • Til administration af forskellige tiltag, hvis du f.eks. deltager i en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, bruger vi de oplysninger, du giver os i forbindelse med det pågældende tiltag.

 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet oplysningerne til.

 

5. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for at beskytte dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen af specifikke formål.

 • Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os.

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser.

 • Vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er f.eks. vores kommunikation til dig i forbindelse med din henvendelse til os, hvis Norlys Fibernet A/S har nogen spørgsmål til specifikke services, opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse og forbedring af kunderelationen med dig.

 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette kan være nødvendigt f.eks. i forbindelse med forsikringssager.

 

6. Modtagere af dine personoplysninger

Norlys udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, såsom koncerninterne selskaber (SE SELSKABSLISTE HER), offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller rådgivere. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Norlys Fibernet og i overensstemmelse med Norlys Fibernets instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette.

 

 7. Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys Fibernet A/S anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Norlys Fibernet A/S sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Norlys Fibernet A/S (se kontaktinformationer nederst i dokumentet).

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, de er indsamlet til samt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores websites og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde:

 • Dine personoplysninger og dialog med os opbevares i 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis lovgivningen kræver det. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale), i 5 år plus indeværende regnskabsår.

 • Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen.

 • Personoplysninger, der registreres via kontaktformularer på vores hjemmeside, gemmer vi maksimalt i 12 måneder.

 • Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som f.eks. markedsføringssamtykke opbevarer vi, indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke.

 

9. Dine rettigheder

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys Fibernet A/S behandler om dig. Norlys Fibernet A/S skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) – i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 

Ret til sletning (også kaldet "retten til at blive glemt")

Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.

 

Ret til begrænsning

Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys Fibernets behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til dataportabilitet

Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 

Ret til indsigelse

Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys Fibernets behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til ikke at være genstand for profilering

I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig f.eks. automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys.

 

Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Norlys behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

 

10. Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Norlys Fibernets behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller nedenstående oplysninger:

 

Norlys Fiberbet A/S

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.norlys.dk/fritvalg

 

Hvis din klage ikke bliver behandlet tilfredsstillende af Norlys Fibernet A/S, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby Telefon: 3319 3200

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

11. Ændringer til denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Hvis ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret om det, f.eks. på Norlys’ hjemmeside eller via e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version den 11. november 2020.