FAQ om naturgas

Naturgas

Hvad bruger vi gas til?

I husholdninger bruges gas/naturgas, ofte til opvarmning, madlavning og varmt vand. I industrien bruges det både som brændstof og som råmateriale i produktionen af forskellige produkter. Gas bruges også til elproduktion og som brændstof i nogle køretøjer.

Læs mere om fordelene ved opvarmning med naturgas her.

Hvad er gas?

"Gas" kan referere til en række forskellige stoffer i gasform, men i konteksten af energi og opvarmning, refererer det oftest til naturgas. Naturgas er en fossilt brændstof, der hovedsageligt består af metan.

Læs mere om opvarming med naturgas her.

Hvor kommer gas fra?

Naturgas dannes over millioner af år fra resterne af døde planter og dyr, der er blevet udsat for varme og tryk under jordens overflade. Gasen udvindes derefter gennem boring.

Læs mere om naturgas og fordelene her.

Hvor mange kWh er der i 1 m3 gas?

Der er omkring 10,8 kWh i 1 m3 naturgas. Denne værdi kan dog variere lidt afhængigt af gasens kvalitet og sammensætning.

Læs mere om naturgas og fordelene her.

Hvad består gasprisen af?

Gasprisen består typisk af tre dele: omkostningerne til gasen selv (råvareprisen), transportomkostningerne for at få gassen til dit hjem og forskellige skatter og afgifter.

Bliv klogere på gaspriser og det danske gasmarked her.

Hvad er gasprisen i dag?

Gasprisen varierer over tid og afhænger af en række faktorer, herunder udbud og efterspørgsel, geopolitiske hændelser og vejret.

Bliv klogere på gaspriser – og tjek om du kan få en bedre gasaftale her.

Hvad koster 1 m3 gas?

Prisen på 1 m3 gas varierer afhængig af flere faktorer, herunder prisen på råvarer, transportomkostninger, skatter og afgifter. For den mest nøjagtige pris, kontakt din lokale gasleverandør.

Bliv klogere på gaspriser og det danske gasmarked her.

Hvorfor stiger gasprisen?

Gasprisen kan stige af flere grunde, herunder øget efterspørgsel, begrænset udbud, geopolitiske hændelser og stigende produktions- og transportomkostninger.

Læs mere i dybden om gaspriser og det danske gasmarked her.

Hvor meget gas bruger en husstand?

Gasforbruget afhænger af faktorer som husets størrelse, antal personer i husstanden, husets isolering og hvordan gassen bruges. En gennemsnitlig dansk husstand bruger omkring 1.250 m3 gas om året til opvarmning.

Bliv klogere på, hvordan du kan spare mere på gassen her.

Hvor stor en cirkulationspumpe skal jeg bruge?

Størrelsen på cirkulationspumpen, du har brug for, afhænger bl.a. af dit hjems størrelse og opvarmningssystem. Det er generelt en god idé at konsultere en professionel, før du køber en cirkulationspumpe.

Hvad er grøn gas?

Grøn gas, eller biogas, er en type gas, der er produceret ved nedbrydning af organiske materialer, som affald, dyregødning, eller planterester. Denne proces kaldes anaerob fordøjelse. Grøn gas er en vedvarende energikilde og anses for at være mere miljøvenlig end naturgas.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Hvad koster det at fyre med gas?

Omkostningerne ved at fyre med gas afhænger af gasprisen og dit specifikke forbrug. Generelt er gas en omkostningseffektiv opvarmningsmetode sammenlignet med andre brændstoftyper.

Læs mere om opvarmning med naturgas her.

Hvem leverer gas til mig?

Din gasleverandør afhænger af, hvor i landet du bor, og hvilken leverandør du har valgt. Kontakt din gasleverandør, dit lokale gasdistributionsnetværk eller tjek din seneste gasregning.

Hvor ofte betaler man for gas?

Hvor ofte du betaler for gas, afhænger af din aftale med din gasleverandør. Som privatkunde modtager du enten årlige eller kvartalsvise regninger fra din gasleverandør.

Bliv klogere på gaspriser og – og tjek om du kan få en bedre gasaftale her.

Er naturgas CO2-neutralt?

Naturgas er ikke CO2-neutralt. Når det brændes, frigiver det kuldioxid (CO2), en drivhusgas. Det er dog mere CO2-venligt end nogle andre fossile brændstoffer, som f.eks. kul og olie. '

Læs mere om opvarmning med naturgas her.

Er naturgas vedvarende energi?

Naturgas er ikke en vedvarende energikilde. Det er en fossil brændstof, der dannes over millioner af år fra resterne af døde planter og dyr.

Læs mere om vedvarende energi, og hvad det helt præcist betyder her.

Hvad består naturgas af?

Naturgas består hovedsageligt af metan, men det kan også indeholde små mængder af andre gasser som ethan, propan og butan.

Læs om opvarmning med naturgas her.

Hvad er afgiften på naturgas?

Afgiften på naturgas er ens for alle privatkunder i hele Danmark uanset, hvor i landet du bor. Størrelsen på afgifterne fastsættes af SKAT. På naturgas betaler du Co2-, NoX- og energiafgift. I 2023 udgør disse ialt 3.69 kr. pr. m3.

Læs om fordelene ved naturgas her.

Hvad er naturgas?

Naturgas er en farveløs, lugtfri gas, der hovedsageligt består af metan. Det er en fossilt brændstof, der dannes fra resterne af døde planter og dyr over millioner af år. Naturgas bruges til mange formål, herunder opvarmning af boliger, madlavning og produktion af elektricitet.

Læs om fordelene ved opvarmning med naturgas her.

Hvor kommer naturgas fra?

Naturgas er et fossil brændstof, der dannes fra resterne af døde planter og dyr over millioner af år. I Danmark kommer det meste af vores naturgas fra Nordsøen, men vi importerer også gas fra andre lande.

Læs om fordelene ved opvarmning med naturgas her.

Hvor meget CO2 udleder naturgas?

Da vores gasforbrug blev dækket af ren naturgas udledte det ca 205 gram Co2 pr. kWh, men nu hvor der er en betydeliog mængde biogas i gasnettet, er dette reduceret til 179 gram Co2 pr. kWh. Det er mindre end kul og olie, men stadig en betydelig kilde til drivhusgasudledning.

Læs om fordelene ved opvarmning af hjemmet med naturgas her.

Hvordan får man naturgas?

For at få naturgas i dit hjem skal du være tilsluttet gasnettet. Hvis du allerede er tilsluttet, skal du tegne en aftale med en gasleverandør. Er du ikke tilsluttet gasnettet, skal du kontakte det landsdækkende distributionsselskab Evida og arrangere en tilslutning.

Du kan bestille naturgas hos Norlys her.

Hvordan fungerer naturgas generelt?

Naturgas leveres til dit hjem gennem et netværk af rør. Når det når dit hjem, brænder dit gasfyr gassen for at producere varme. Denne varme bruges derefter til at varme vand, som cirkulerer gennem dit hus for at opvarme det. Naturgas kan også bruges til madlavning og vandopvarmning.

Læs om fordelene ved opvarmning med naturgas her.

Biogas

Hvordan laver man biogas?

Biogas er en gas, der hovedsageligt består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Biogas dannes, når organisk materiale rådner under iltfrie forhold i en reaktor. Dette er en naturlig proces, som biogasanlæggene anvender til at afgasse husdyrgødning og andre organiske restprodukter fra både landbrug, industri og husholdninger. Hvis man ikke behandler fx gylle i et biogasanlæg, og i stedet afgasser det direkte på markerne, udleder gyllen drivhusgasser i atmosfæren.

Hvad er biogas?

Biogas er en type vedvarende energi, der produceres ved nedbrydning af organisk materiale. Biogas består hovedsageligt af metan og kuldioxid, og det kan bruges til opvarmning, elproduktion og som brændstof til transport.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Er biogas CO2-neutral?

Ja, biogas betragtes ofte som CO2-neutral, fordi det organiske materiale, der bruges til at producere biogas, oprindeligt har optaget CO2 fra atmosfæren under væksten. Når biogas brændes, frigives denne CO2 tilbage til atmosfæren, hvilket skaber en lukket cyklus.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Er biogas et fossilt brændstof?

Nej, biogas er ikke et fossilt brændstof. Det er en form for vedvarende energi, der produceres fra organisk materiale som plantemateriale, affald eller gylle. Naturgas er derimod et fossilt brændstof.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Hvad bruger man biogas til?

Biogas kan bruges til flere formål. Det kan brændes for at producere varme og elektricitet, det kan opgraderes til biomethan og bruges som brændstof i naturgasnettet, og det kan bruges som brændstof til transport.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Hvad er forskellen på biogas og naturgas?

Biogas er en vedvarende energikilde, der produceres fra organisk materiale, mens naturgas er et fossilt brændstof, der er dannet over millioner af år fra resterne af døde planter og dyr. Når du bestiller naturgas fra Norlys, har du mulighed for at tilvælge BioGas.

Læs om dine fordele som Norlys gaskunde her.

Hvad er fordelen ved biogas?

En af fordelene ved biogas er, at det er en vedvarende energikilde, der kan bidrage til at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer. Biogas kan også hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser, da det bruger affaldsprodukter, der ellers ville frigive metan, en potent drivhusgas, til atmosfæren.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Hvad forurener mest, biogas eller naturgas?

Biogas er mindre forurenende end naturgas. Dette skyldes, at biogas er en vedvarende energikilde, der omdanner affaldsprodukter til brugbar energi, mens naturgas er et fossilt brændstof, der frigiver kuldioxid ved afbrænding.

Få mere viden om biogas her, eller naturgas her. Bemærk, at hvis du bestiller naturgas fra Norlys, har du mulighed for at tilvælge BioGas.

Hvad er ulempen ved biogas?

En ulempe ved biogas kan være, at produktionen kræver store mængder af organisk materiale. Derudover kan produktionen af biogas også medføre lugtgener, og det kan være udfordrende at lagre og transportere biogas effektivt. Tilføjer du biogas til din gasaftale, vil du dog ingen forskel mærke i din hverdag.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Hvad kan biogas erstatte?

Biogas kan potentielt erstatte alle anvendelser af naturgas, herunder opvarmning, elproduktion og brændstof til transport. Det kan også erstatte andre fossile brændstoffer i visse anvendelser.

Læs mere om biogas som et grønnere alternativ her.

Hvad koster biogas?

Prisen på biogas kan variere afhængigt af faktorer som produktionsomkostninger, transportomkostninger og efterspørgsel. Men det koster mere at producere biogas, end det koster at hente naturgas fra Nordsøen. Og her er det især rensningen af biogassen, så den kan tilføres gasnettet, som øger omkostningerne.

Læs mere i dybden om biogas og hvad det koster her.

Forbrug

Hvad koster gulvvarme i forbrug?

Omkostningerne kan variere afhængigt af typen af gulvvarme (elektrisk eller vandbaseret), effektiviteten af dit hjem's isolering og hvor meget varme du har brug for. Bruger du elektricitet til at drive gulvvarmen, vil omkostningerne være baseret på elprisen pr. kilowatt-time (kWh). I Danmark ligger de gennemsnitligt mellem 2-3 DKK pr. kWh.

Få inspiration til, hvordan du kan spare på el, vand og varme her.

Hvad bruger en normal familie af naturgas til varme?

Et gennemsnitligt dansk husstand bruger omkring 1250-1750 m3 gas om året til opvarmning. Dette kan variere baseret på husets størrelse, isolering, og hvor meget du har brug for at opvarme dit hjem.

Læs mere om opvarming med naturgas her.

Hvad koster det at varme et hus op med naturgas?

Omkostningerne kan variere baseret på gasprisen, som ændrer sig over tid, og dit hus's specifikke forbrug. For en husstand der bruger omkring 18.000 kWh (1636 m3) om året, og med en gennemsnitlig gaspris på ca. 4,5 kroner pr. m3 samt transport & afgifter på 5,05 kr. pr. m3 vil det koste omkring 15.640 kr. om året. Men husk at både gaspris og gasforbrugets størrelse kan svinge.

Du kan bestille en naturgasaftale hos Norlys her.

Hvad er billigst, fjernvarme eller naturgas?

Det kan variere afhængigt af bl.a. priserne på naturgas og fjernvarme i dit område, effektiviteten af dit varmesystem og dit hus' specifikke energibehov. Fjernvarme kan være billigere i områder med effektive fjernvarmesystemer, men dette er ikke altid tilfældet.

Du kan læse om fordelene ved naturgas her.

Hvad er forskellen på naturgas og fjernvarme?

Naturgas bruger gas brændt i dit hjem til at opvarme vand, som derefter cirkulerer gennem dit hus for at opvarme det. Fjernvarme, derimod, producerer varmt vand eller damp på et centralt sted (f.eks. et kraftværk), som derefter cirkuleres til hjem i området.

Læs om fordelene ved naturgas her.

Hvad koster det at opvarme med naturgas?

Omkostningerne kan variere baseret på gasprisen, som ændrer sig over tid, og dit hus's specifikke forbrug. For en husstand der bruger omkring 18.000 kWh (1636 m3) om året, og med en gennemsnitlig gaspris på ca. 4,5 kroner pr. m3 samt transport & afgifter på 5,05 kr. pr. m3 vil det koste omkring 15.640 kr. om året. Men husk at både gaspris og gasforbrugets størrelse kan svinge.

Du kan bestille en naturgasaftale hos Norlys her.

Hvad koster det at skifte fra naturgas til fjernvarme?

Omkostningerne ved at skifte fra naturgas til fjernvarme kan variere afhængigt af omkostningerne ved at installere nyt udstyr, fjerne det eksisterende gasfyr og tilslutte dit hus til fjernvarmenettet. Det er bedst at få et skøn fra en professionel for at få en nøjagtig ide om de potentielle omkostninger.

Hvor meget naturgas bruger en husstand?

Et gennemsnitligt dansk husstand bruger omkring 1250-1750 m3 gas om året til opvarmning. Dette kan variere baseret på husets størrelse, isolering, og hvor meget du har brug for at opvarme dit hjem.

Læs om fordelene ved opvarmning af hjemmet med naturgas her.

Hvad er normalt forbrug af naturgas?

En gennemsnitligt dansk husstand bruger omkring 1250-1750 m3 gas om året til opvarmning. Dette kan variere baseret på husets størrelse, isolering, og hvor meget du har brug for at opvarme dit hjem.

Læs om fordelene ved naturgas her.

Hvad er prisen på naturgas?

Prisen på naturgas kan variere over tid og afhænger af forskellige faktorer som markedsforhold og geografisk placering. I 2023 er den gennemsnitlige pris for naturgas i Danmark omkring 6 krone pr. m3 (januar-maj).

Hvad koster det at fyre med naturgas?

Omkostningerne kan variere baseret på gasprisen, som ændrer sig over tid, og dit hus's specifikke forbrug. For en husstand der bruger omkring 18.000 kWh (1636 m3) om året, og med en gennemsnitlig gaspris på ca. 4,5 kroner pr. m3 samt transport & afgifter på 5,05 kr. pr. m3 vil det koste omkring 15.640 kr. om året. Men husk at både gaspris og gasforbrugets størrelse kan svinge.

Du kan bestille en naturgasaftale hos Norlys her.

Hvad koster naturgas pr. m3 inklusive afgifter?

Prisen på naturgas kan variere afhængigt af markedsforholdene. Vores priser på naturgas afhænger f.eks. af vejr og vind, efterspørgsel og udbud og andre faktorer fra hele verden.

Hvad koster naturgas?

Prisen på naturgas kan variere over tid og afhænger af forskellige faktorer som markedsforhold og geografisk placering.

Hvad koster naturgasinstallation?

Prisen for installation af naturgas kan variere meget afhængigt af bl.a. husets størrelse og eksisterende opvarmningssystem, den nødvendige rørarbejde og placeringen af gasforsyningen. Et professionel VVS firma vil kunne give en mere nøjagtig ide om de potentielle omkostninger.

Læs om nuværende gaspriser her, hvis det også har interesse.

Hvor meget naturgas bruger et parcelhus årligt?

Et gennemsnitligt dansk husstand bruger omkring 1250-1750 m3 gas om året til opvarmning. Dette kan variere baseret på husets størrelse, isolering, og hvor meget du har brug for at opvarme dit hjem.

Læs om fordelene ved opvarmning af hjemmet med naturgas her.

Gasfyr

Hvor meget gas bruger et gasfyr?

Mængden af gas, som et gasfyr bruger, afhænger bl.a. af fyrets effektivitet, boligens størrelse og isolering, og hvor meget varme du har brug for. Generelt vil et mere effektivt fyr bruge mindre gas for at producere samme mængde varme.

Tjek, om du bruger mere eller mindre gas end gennemsnittet her.

Hvordan virker et gasfyr?

Et gasfyr brænder naturgas for at opvarme vand. Det varme vand cirkuleres derefter rundt i dit hjem via radiatorer eller et gulvvarmesystem for at opvarme det. Når vandet er kølet ned, returnerer det til fyret for at blive opvarmet igen.

Få hjælp til at finde et fyr, der kan spare mest på gassen her.

Hvornår skal man skifte gasfyr?

Generelt bør du overveje at udskifte dit fyr, hvis det er mere end 15-20 år gammelt, eller hvis det kræver hyppige reparationer. Et ældre fyr er ofte mindre effektivt, hvilket resulterer i højere energiregninger. Nogle skifter også, fordi de foretrækker en mere miljøvenlig varmekilde.

Læs mere om, hvordan du kan spare på gassen med dit gasfyr her.

Hvor meget strøm bruger et gasfyr?

Gasfyret bruger generelt omkring 40-50 kWh om året, men den præcise mængde strøm varierer afhængigt af fyrets design og effektivitet. Den lille mængde strøm skyldes, at fyret primært bruger gas til at generere varme, hvorimens strømmen kun bruges til at drive kontrolsystemer, pumper og blæsere.

Varme

Skal man slukke for varmen når man lufter ud?

Ja, det er en god ide at slukke for varmen, når du lufter ud. Dette forhindrer, at varmen går tabt gennem det åbne vindue.

Find flere sparetips til varmeregningen her.

Skal man slukke for varmen, når man ikke er hjemme?

Ja, det kan spare energi at slukke for varmen, når du ikke er hjemme. Hvis du er væk i længere tid, kan du overveje at sætte varmen på en lavere indstilling i stedet for helt at slukke for den for at forhindre, at rørerne fryser.

Læs mere om, hvordan du kan spare på gassen og varmeregningen her.

Hvornår tænder man for varmen?

Det afhænger af vejret og hvor komfortabel du vil være. De fleste tænder automatisk for varmen, når den udendørs temperatur falder under ca. 18 grader Celsius.

Læs om hvordan du kan spare på gassen og din varmeregning her.

Hvordan sparer man på varmen?

Der er meget, du kan gøre: bl.a. isolere dit hus bedre, sænke temperaturen på din termostat, bruge energieffektive apparater og være opmærksom på, hvor meget varme du bruger. Det kan også hjælpe at holde døre og vinduer lukkede, når varmen er tændt.

Vi har skrevet en hel artikel med sparetips til din varmeregning her.

Hvornår skal man slukke for varmen?

Du bør slukke for varmen, når udendørs temperaturen er over ca. 18 grader Celsius, eller hvis dit hus er behageligt varmt. Vil du spare energi, kan du også slukke for varmen om natten eller når du ikke er hjemme.

Vi har skrevet en hel artikel med sparetips til din varmeregning her.