ESG-politikker i Norlys

Politikker inden for Miljø og Klima (E)

ESRS E1 Klimaændringer (miljøpolitik)

Under udarbejdelse

ESRS E2 Forurening (luftkvalitet)

Under udarbejdelse

ESRS E3 Vand- og havressourcer

Under udarbejdelse

ESRS E4 Biodiversitet og økosystemer

Under udarbejdelse

ESRS E5 Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi

Under udarbejdelse

Politikker inden for Sociale forhold (S)

ESRS S3 Berørte samfund / Affected communities 

Under udarbejdelse

ESRS S4 Politik for forbrugere og slutbrugere / Policy for consumer and end-user

Under udarbejdelse

Politik for menneskerettigheder / Human Rights policy

Denne politik fastlægger Norlys’ holdning og forpligtelse til at respektere menneskerettigheder på tværs af vores aktiviteter. Politikken sætter de overordnede rammer for, hvordan Norlys i alle aktiviteter sikrer respekt for og fremme af menneskelige og arbejdstagerrettigheder.

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S1: Own Workforce, S2: Workers in the value chain, S3: Affected communities og S4: Consumers and end-users.

Under udarbejdelse

Politik for godt arbejdsliv / Policy for good working life in own workforce

Politikken for godt arbejdsliv er en politik, der beskriver Norlys væsentlige virkning på egen arbejdsstyrke i forbindelse med sociale forhold og ansvar overfor egne medarbejdere. For os i Norlys omfatter social ansvarlighed at skabe et godt arbejdsliv, et sundt arbejdsmiljø, gode arbejdsvilkår og trivsel på arbejdspladsen - både nu og i fremtiden.  

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S1: Own workforce.

Politikken indeholder emnerne:

 • Arbejdsvilkår, herunder; sikker beskæftigelse, arbejdstid, retfærdig aflønning, arbejdsmarkedsdialog, foreningsfrihed og kollektive forhandlingsaftaler, balance mellem arbejdsliv og privatliv, sundhed og sikkerhed samt medarbejdertræning og kompetenceudvikling.
 • Ligebehandling, diversitet og inklusion, herunder; aldersdiversitet, særskilte fysiske og psykiske behov, ligestilling mellem kønnene, foranstaltninger mod vold og chikane på arbejdspladsen samt mangfoldighed.
 • Generelle rettigheder i henhold til arbejdsrettigheder, herunder; børnearbejde, tvangsarbejde samt privatlivets fred.

Under udarbejdelse

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitikken beskriver grundlaget for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Norlys. Politikken har focus på Norlys’ arbejdsvilkår.

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S1: Own Workforce.

Politikken indeholder emnerne:

 • Sundhed og sikkerhed
 • Nedslidning, arbejdsulykker og fravær
 • Sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
 • Arbejdsmiljø tiltag
 • Arbejdsmiljøhensyn

Se politikken her

Politik for beredskab og krisehåndtering / Policy for emergency preparedness and crisis management

Politik for beredskab og krisehåndtering har til formål at fastlægge de overordnede rammer for krisehændelser- og situationer i Norlys. Håndteringen sker rettidig, agilt, koordineret og struktureret, med målet om hurtigt og effektivt at bringe situationen tilbage til normal drift.

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S1: Own Workforce.

Politikken er til intern brug og bliver derfor ikke delt eksternt

Indkøbspolitik / Procurement policy

Indkøbspolitikken indeholder de retningslinjer der gør sig gældende i processen når Norlys køber en vare eller service af en eksternt. Processen indeholder specificering af krav, afsøgning af leverandørmarked, sourcingproces, udvælgelse af leverandører, forhandling af kontrakt og endelig implementering.

Politikken omfatter ligeledes forbindelsen mellem Norlys og leverandørmarkedet og sikrer, at indkøb sker på en værdiskabende, ansvarlig og bæredygtige måde.

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S2: Workers in the value chain, S3: Affected communities og S4: Consumers and end-users.

Politikken er til intern brug og bliver derfor ikke delt eksternt

Leverandør adfærdskodeks / Supplier Code of Conduct

Leverandør adfærdskodeks, Supplier Code of Conduct, er en politik der skal sætte retningslinjerne for alle Norlys’ leverandører. Det betyder etablering af systemer til at håndtere ønskede indvirkning på menneskerettigheder, herunder arbejdskraft rettigheder, miljø og anti-korruption principper og skabe klare mål hen imod leve op til forventningerne fra denne politik.

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af de ti principper fra UN Global Compact og EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S2: Workers in the value chain samt G1: Business conduct.

Politikken indeholder emnerne:

 • Foranstaltninger, der er truffet, og resultatet af sådanne foranstaltninger for at forebygge, afbøde eller afhjælpe faktiske eller potentielle negative virkninger og for at imødegå risici og muligheder
 • Arten, typen og omfanget af virksomhedens væsentlige risici og muligheder, herunder dem, der vedrører dens virkninger på og afhængighed af arbejdstagere i værdikæden, og hvordan virksomheden styrer dem
 • De finansielle virkninger for virksomheden over de kort-, mellem- og langsigtede tidshorisonter for væsentlige risici og muligheder, herunder risici og muligheder som følge af virksomhedens virkninger på og afhængighed af arbejdstagere i værdikæden
 • Forvaltning af forbindelser med leverandører, herunder betalingspraksis, navnlig med
 • hensyn til forsinket betaling til små og mellemstore virksomheder.

Se politikken her

Politik for fysisk sikkerhed / Policy for physical security

Politikken for fysisk sikkerhed sætter standarden for at fysisk sikkerhed for Norlys’ ansatte, asset og den kritiske infrastruktur Norlys er ansvarlig for, udføres bedst muligt.

Politikken skal ligeledes skabe transparens omkring arbejdet med implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S2: Workers in the value chain, S3: Affected communities og S4: Consumers and end-users.

Politikken er til intern brug og bliver derfor ikke delt eksternt.

Politikker inden for God selskabsledelse (G)

Politik for ansvarlig interessevaretagelse / Policy for responsable political advocacy

Politik for ansvarlig politisk interessevaretagelse omfatter retningslinjerne for det engagement Norlys har i den offentlige debat, politiske beslutningsprocesser og lovgivningsarbejde. Denne politik udstikker retningslinjerne for Norlys’ aktiviteter og tilsagn vedrørende dens udøvelse af politisk indflydelse, herunder dens lobbyvirksomhed.

Politikken er udformet i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra EU, som de er beskrevet i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) G1: Business Conduct. Derudover har vi forpligtet os til at overholde gældende regler og retningslinjer for politikere og offentlige ansattes omgang med lobbyister.

Se politikken her

Skattepolitik / Tax policy

Formålet med denne skattepolitik er at sætte en retningslinje og kommunikere åbent om principper, krav og ansvaret vedrørende Norlys’ tilgang til skat. Skattepolitikken omfatter alle skatter, herunder selskabsskat, moms, kildeskat og punktafgifter med flere.

Politikken berører de seneste retningslinjer fra EU, som de er beskrevet i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) G1: Business Conduct omkring forretningsetik og virksomhedskultur.

Se politikken her (dansk version)
View the policy here (English version)

Investeringspolitik / investment policy

Formålet med denne investeringspolitik, er at sætte retningslinjerne for Norlys investeringer.

Politikken berører de seneste retningslinjer fra EU, som de er beskrevet i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) G1: Business Conduct omkring forretningsetik og virksomhedskultur.

Politikken er til intern brug og bliver derfor ikke delt eksternt.

Politik for Cyber- og informationssikkerhed / Policy for cyber and information security

Politik for cyber- og informationssikkerhed har til formål at sætte retningslinjerne for cybersikkerhed i Norlys, for vores kunder og vi beskytter vores kritiske nationale infrastruktur mod trusler og angreb. For at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt høje sikkerhedsstandarder, har vi implementeret en lang række interne procedurer og politikker der omfatter:

 • Cyber informationssikkerhed
 • Acceptabel brug af arbejdsudstyr
 • Adgangs- og brugerrettighedsstyring
 • Informationssikkerhed i leverandørforhold
 • Kunstig Intelligens
 • Netværkssikkerhed
 • Personrelateret informationssikkerhed
 • Risikostyring af cyber- og informationssikkerhed
 • Sikker konfiguering og håndtering af hardware
 • Sikkerhedsgodkendelser
 • Sikkerhedsloging
 • Underretning ved hændelser af center for cybersikkerhed

Politikken berører de seneste retningslinjer fra EU, som de er beskrevet i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) S1: Own Workforce, S2: Workers in the value chain, S4: Consumers and end-users og G1: Business Conduct.

Politikken er til intern brug og bliver derfor ikke delt eksternt. 

Kontakt

Hvis du ønsker større indsigt i en eller flere politikker, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]