Biogas – Hvad er det? Og hvordan bliver det produceret?

Biogas kan bruges som erstatning for naturgas i mange situationer. Du vil ikke kunne mærke forskel på gassen, men det kan have stor betydning for vores klode.

Naturgas er et fossilt brændstof, og med vores nuværende forbrug, vurderer man, at vi har reserver til de næste 50 år. Biogas derimod er en vedvarende energikilde, som vi ikke umiddelbart kan løbe tør for.

Vil du skifte naturgas ud med biogas? Lige nu er fusionen mellem SE og Eniig i fuld gang. Men til foråret 2020, når vi hedder Norlys, er vi klar til at tilbyde spændende nye gas-aftaler til de danske hjem.

Hvad er biogas?

Biogas er en brændbar gas, der opstår ved nedbrydning af biomasse og organisk affald. Det sker helt naturligt hver dag i bl.a. moser, stillestående vandområder og i fordøjelsessystemet hos mange dyr. Det er altså ikke nogen ny opfindelse, men noget, der har eksisteret i mange milliarder år.

Det er dog først omkring 1920, man begynder at udnytte biogassen i Danmark. De første biogasanlæg blev installeret på rensningsanlæg. Her udnyttede de den biogas, der kommer fra den slam, som opstår, når man renser spildevand. Siden 1970’erne har flere gårde også fået biogasanlæg.

I dag bruger man i stigende grad biogas som erstatning for naturgas.

Produktion af biogas

Det bliver hurtigt lidt teknisk, hvis man skal forklare den præcise biologiske proces, der danner biogas.

Den simple version er, at biologisk materiale bliver nedbrudt under iltfattige forhold. Det sker takket være bakterier, som omdanner biomassen til blandt andet metan og kuldioxid.

Ca. 75 % af den biomasse, der bliver brugt til produktion af biogas, kommer fra husdyrgødning. De sidste 25 % består primært af affald fra fødevareindustrien, og enkelte anlæg, der udnytter spildevandsslam.

Alt efter temperaturen i beholderen tager det mellem 2-3 uger at omdanne ca. halvdelen af biomassen til biogas. Herefter kan det sjældent betale sig at udvinde mere biogas af biomassen.

Biogassen bliver brugt til produktion af varme og el på f.eks. et kraftvarmeværk. Resten af den nu afgassede biomasse bliver leveret tilbage til landmanden, der kan bruge det til gødning.

Kilde: Biogasbranchen

Sådan bliver gødning til biogas og varme​

Illustration over processen fra gødning til biogas og varme

  1. Landmanden leverer gødning til biogasanlægget
  2. I biogasanlægget nedbryder bakterier gødningen til biogas
  3. Biogassens renses, så den får samme egenskaber som naturgas
  4. Du modtager biogas gennem naturgasnettet
  5. Landmanden får den afgassede gylle retur

Vi arbejder på højtryk på fusionen mellem SE og Eniig, der skal blive til Norlys, for at levere gas til de danske hjem. Vi er endnu ikke helt klar til at byde nye kunder velkommen – men det bliver vi i foråret 2020.

5 fordele ved biogas


Biogas er en vedvarende energikilde. Der bliver konstant produceret ny gødning og organisk, der kan bruges til at danne biogas.

Biogas er CO2-neutralt. Ved afbrænding af biogas bliver der ikke frigivet fossilt bundet kulstof, som der gør ved afbrænding af kul, olie og naturgas.

Biogas er en relativt billig metode til at reducere mængden af drivhusgasser.

Med biogas opsamler og udnytter, man både metan og lattergas, der ellers i fri form er væsentlige drivhusgasser.

Lugtgenerne fra gylle, hvor der er udvundet biogas, er mindre end ved almindelig gylle.

Biogas kan erstatte naturgas

I forhold til naturgas er biogas en stort set uudtømmelig kilde, der tilmed udleder endnu mindre CO2. Derfor arbejder man også på i stigende grad at erstatte naturgas med biogas.

Både naturgas og biogas består primært af metan, dog er det naturlige indhold af metan noget højere i naturgas. Her ligger mængden af metan omkring 90 %, mens den ligger omkring 60-65 % i naturgas.

Resten af biogassen består primært af CO2, som skal fjernes, før biogassen kan erstatte naturgas. Det sker i en såkaldt opgraderingsproces på biogasanlæggene. Den opgraderede biogas, bliver også kaldt for bionaturgas.

Vil du gerne erstatte din naturgas med biogas?

Vi arbejder på højtryk på fusionen mellem SE og Eniig, der skal blive til Norlys, for at levere gas til de danske hjem. Vi er endnu ikke helt klar – men det bliver vi i foråret 2020.

Biogasanlæg i Danmark

Der er placeret biogasanlæg rundt i stort set hele Danmark. Overordnet set kan de inddeles i fire typer:


Biogas fra landbrugsanlæg

Landbrugsanlæggene udgør langt størstedelen af biogasanlæggene i Danmark. Her bliver op mod halvdelen af al den gødning de danske landbrugsdyr producerer opsamlet og omdannet til biogas. Det er en proces, der typisk tager omkring 2-3 uger. På det tidspunkt er ca. halvdelen af biomassen omdannet til biogas, og landmanden får gødningen retur som afgasset gylle. I forhold til almindelig gylle har afgasset gylle færre lugtgener og større næringsmæssig værdi.

Biogas fra renseanlæg

I landets renseanlæg bliver vores spildevand oprenset, så det kan bruges igen og igen. Den proces efterlader en del slam, der primært består af biologisk materiale. Ligesom med gødningen, kan denne slam omdannes til biogas og udnyttes produktion af el og varme.

Biogas fra lossepladser

Det er ikke længere lovligt at deponere organisk affald på de danske lossepladser. Det var det til gengæld for flere årtier siden. Det betyder, at man stadig den dag i dag kan udvinde en smule biogas fra disse lossepladser.

Biogas fra industrianlæg

Der er også en række biogasanlæg rundt omkring i Danmark, som er knyttet direkte til en større produktionsvirksomhed. Det er især i fødevareindustrien, hvor mængden af organisk affald er så stor, at det kan betale sig for virksomheden at etablere et biogasanlæg. Nogle virksomheder kan selv bruge al den biogas, de producerer. Andre producerer mere end de selv kan bruge, og derfor sender de typisk den overskydende naturgas til kraftvarmeværker, hvor biogassen kan bruges til at producere el og varme.

Dansk biogas er i fremdrift

Mængden af biogas i det danske energinet har været stigende de sidste mange år, og det er den stadig. Man forventer, at produktionen af biogas i 2020 er tre gange så højt som niveauet i 2012.

En af årsagerne til den kraftige vækst i den danske biogasproduktion er de støttemuligheder, der blev vedtaget med Energiaftalen i 2012. Det betyder bl.a., at kraftvarmeværker og virksomheder kan få et økonomisk tilskud, hvis de bruger biogas i stedet for naturgas.

Kilde: Energistyrelsen

Vil du skifte til biogas? Vi er endnu ikke helt klar til at tilbyde biogas til de danske hjem – men det bliver vi i foråret 2020.

Hvordan virker et biogasanlæg?

I bund og grund sker produktionen af biogas på samme måde i de forskellige typer af biogasanlæg.

Det starter med biomassen

Det hele starter med den biomasse, der skal bruges for at kunne danne biogas. I den danske biogasproduktion består den biomasse primært af gødning fra vores landbrugsdyr. Man kan dog også bruge organisk affald fra f.eks. fødevareproduktion eller slam fra spildevand til at fremstille biogas.

Fælles for de forskellige typer biomasse er, at de alle indeholder energi og næringsstoffer, der kan omdannes til biogas.

Fra gylle til biogas

For at opnå de rigtige egenskaber blandes husdyrgødningen med de andre typer biomasse inden processen går i gang. Når biomassen er blandet, bliver den opvarmet – typisk til et sted mellem 37-52 °C – inden den pumpes ind i reaktoren.

I reaktoren omdanner bakterier biomassen til biogas, der primært består af metan og kuldioxid. Den proces tager typisk et sted mellem 2-3 uger alt efter temperaturen i reaktoren. På den tid vil ca. halvdelen af biomassen være omdannet til biogas, og resten kan leveres tilbage til landmændene som afgasset gylle.

Opgradering til bionaturgas

I forhold til naturgas indeholder biogas en del kuldioxid. Det skal fjernes før, biogassen kan bruges som erstatning for naturgas. Det sker i et gasrensningsanlæg, hvor biogassen opgraderes til det, der populært kaldes naturbiogas.

Herefter er biogassen klar til at blive ledt ud i gasnettet, hvor det kan bruges til at producere el og varme til både industri og private.

Tilbage til gylle igen

Den del af biomassen, der ikke bliver omdannet til biogas bliver leveret tilbage til landmændene som afgasset gylle. I forhold til almindelig gylle har afgasset gylle en række gode egenskaber. Det er fri for det klimabelastende metan, næringsstofferne kan nemmere optages og lugtgenerne er mindre.

Prisen på biogas

Typisk er biogas en lille smule dyrere end almindelig naturgas. Men vi taler som regel kun en krone eller to per kubikmeter. Alt efter dit forbrug vil det svare til ca. 100-200 kr. om måneden. Til gengæld får du klimavenlig opvarmning af dit hus og er med til at få det meste ud af Jordens ressourcer.

Prisen for biogas vil typisk blot blive lagt oven i din normale gaspris. Du vil ikke kunne mærke nogen forskel, men det kan klimaet.

keyboard_arrow_up