Opvarm din bolig med BioGas

Det er 100 procent dansk, og du støtter samtidig den grønne omstilling.

Med BioGas fra Norlys opvarmer du din bolig med et CO2-besparende genbrugsprodukt. Biogassen er hovedsageligt fremstillet af husdyrgødning og organisk affald fra landbrug og industri. Du er derfor med til at støtte den grønne omstilling, når du bestiller BioGas.

Tilføj BioGas til din gasaftale

Hvad er biogas?

Biogas er en brændbar gas, der opstår ved nedbrydning af biomasse og organisk affald.

Det sker helt naturligt hver dag i blandt andet moser, stillestående vandområder og i fordøjelsessystemet hos mange dyr. Det er altså ikke nogen ny opfindelse, men noget, der har eksisteret i mange milliarder år. Det er dog først omkring 1920, man begynder at udnytte biogassen i Danmark.

De første biogasanlæg blev installeret på rensningsanlæg. Her udnyttede de den biogas, der kommer fra den slam, som opstår, når man renser spildevand. Siden 1970’erne har flere gårde også fået biogasanlæg. I dag bruger man i stigende grad biogas som erstatning for naturgas.

BioGas er til dig, der gerne vil;

 • Være med til at støtte den grønne omstilling

 • Have 100% dansk produceret gas

 • Opvarme din bolig med et CO2-besparende genbrugsprodukt

Sådan bliver biogas produceret

 1. Biogasanlægget modtager og nedbryder gødning til biomasse.

 2. Bakterier nedbryder biomassen, hvilket omdanner biomassens kulstof til biogas.

 3. Biogassen renses, så den får samme egenskaber som naturgas og kan leveres gennem naturgasnettet.

 4. Biogassen ender hos dig, og du kan lune dig og din familie – uden at belaste miljøet med yderligere CO2.

 5. Når biomassen er afgasset i biogasanlægget, vender den tilbage til markerne som lugtfri gødning. Det er en stor gevinst for miljøet, da planterne bedre kan optage gødningen. Og derved bliver udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet reduceret.

Bestil BioGas

BioGas er et tillægsprodukt til en almindelig naturgasaftale.

Det er det oplagte valg for dig, som ønsker miljøvenlig naturgas. Når du bestiller, skal du starte med at vælge en naturgasaftale, og dernæst tilføjer du BioGas. Det koster kun 1,25 krone mere pr. kubikmeter end naturgas.

Kom nemt og hurtigt i gang med at bestille BioGas ved at udfylde formularen nedenfor.

Bestil BioGas

Biogas kan erstatte naturgas

I forhold til naturgas er biogas en stort set uudtømmelig kilde, der tilmed udleder endnu mindre CO2. Derfor arbejder man også i stigende grad på at erstatte naturgas med biogas.


Både naturgas og biogas består primært af metan. Dog er det naturlige indhold af metan noget højere i naturgas. Her ligger mængden af metan omkring 90%, mens den ligger omkring 60-65% i biogas.

Resten af biogassen består primært af CO2, som skal fjernes, før biogassen kan erstatte naturgas. Det sker i en såkaldt opgraderingsproces på biogasanlæggene. Den opgraderede biogas, bliver også kaldt for bionaturgas.

5 Fordele

 

  • Biogas er en vedvarende energikilde. Der bliver konstant produceret ny gødning og organisk affald, der kan bruges til at danne biogas.

  • Biogas er CO2-neutralt. Ved afbrænding af biogas bliver der ikke frigivet fossilt bundet kulstof, som der gør ved afbrænding af kul, olie og naturgas.

  • Biogas er en relativt billig metode til at reducere mængden af drivhusgasser.

  • Med biogas opsamler og udnytter man både metan og kuldioxid, der ellers i fri form er væsentlige drivhusgasser.

  • Lugtgenerne fra gylle, hvor der er udvundet biogas, er mindre end ved almindelig gylle.

Produktion af biogas

Det bliver hurtigt lidt teknisk, hvis vi skal forklare den præcise biologiske proces, der danner biogas.

Den simple version er, at biologisk materiale bliver nedbrudt under iltfattige forhold. Det sker takket være bakterier, som omdanner biomassen til blandt andet metan og kuldioxid.

Cirka 75% af den biomasse, der bliver brugt til produktion af biogas, kommer fra husdyrgødning. De sidste 25% består primært af affald fra fødevareindustrien, og enkelte anlæg, der udnytter spildevandsslam.

Alt efter temperaturen i beholderen tager det mellem 2-3 uger at omdanne cirka halvdelen af biomassen til biogas. Herefter kan det sjældent betale sig at udvinde mere biogas af biomassen.

Biogassen bliver brugt til produktion af varme og el på eksempelvis et kraftvarmeværk. Resten af den nu afgassede biomasse bliver leveret tilbage til landmanden, der kan bruge det til gødning.

Kilde: Biogasbranchen

Dansk biogas er i fremdrift

Mængden af biogas i det danske gasnet har været stigende de sidste mange år, og det er den stadig. Man forventer, at produktionen af biogas i 2020 er tre gange så høj som niveauet i 2012.

En af årsagerne til den kraftige vækst i den danske biogasproduktion er de støttemuligheder, der blev vedtaget med Energiaftalen i 2012. Det betyder blandt andet, at kraftvarmeværker og virksomheder kan få et økonomisk tilskud, hvis de bruger biogas i stedet for naturgas.

Kilde: Energistyrelsen

Biogasanlæg i Danmark

Der er placeret biogasanlæg rundt i stort set hele Danmark. Overordnet set kan de inddeles i fire typer:

1) Biogas fra landbrugsanlæg

Landbrugsanlæggene udgør langt størstedelen af biogasanlæggene i Danmark. Her bliver op mod halvdelen af al den gødning, de danske landbrugsdyr producerer, opsamlet og omdannet til biogas. Det er en proces, der typisk tager omkring 2-3 uger. På det tidspunkt er cirka halvdelen af biomassen omdannet til biogas, og landmanden får gødningen retur som afgasset gylle. I forhold til almindelig gylle har afgasset gylle færre lugtgener og større næringsmæssig værdi.

2) Biogas fra renseanlæg

I landets renseanlæg bliver vores spildevand oprenset, så vi kan bruge det igen og igen. Den proces efterlader en del slam, der primært består af biologisk materiale. Ligesom med gødningen, kan denne slam omdannes til biogas og udnyttes til produktion af el og varme.

3) Biogas fra lossepladser

Det er ikke længere lovligt at deponere organisk affald på de danske lossepladser. Det var det til gengæld for flere årtier siden. Det betyder, at man stadig den dag i dag kan udvinde en smule biogas fra disse lossepladser.

4) Biogas fra industrianlæg

Der er også en række biogasanlæg rundt omkring i Danmark, som er knyttet direkte til en større produktionsvirksomhed. Det er især i fødevareindustrien, hvor mængden af organisk affald er så stor, at det kan betale sig for virksomheden at etablere et biogasanlæg. Nogle virksomheder kan selv bruge al den biogas, de producerer. Andre producerer mere, end de selv kan bruge. Og derfor sender de typisk den overskydende biogas til kraftvarmeværker, som bruger biogassen til at producere el og varme.

Hvordan virker et biogasanlæg?

1) Det starter med biomassen

Det hele starter med den biomasse, der skal bruges for at kunne danne biogas. I den danske biogasproduktion består den biomasse primært af gødning fra vores landbrugsdyr. Man kan dog også bruge organisk affald fra eksempelvis fødevareproduktion eller slam fra spildevand til at fremstille biogas.

Fælles for de forskellige typer biomasse er, at de alle indeholder energi og næringsstoffer, der kan omdannes til biogas.

2) Fra gylle til biogas

For at opnå de rigtige egenskaber blander man husdyrgødningen med de andre typer biomasse, inden processen går i gang. Når biomassen er blandet, bliver den opvarmet – typisk til et sted mellem 37-52 °C – inden den pumpes ind i reaktoren.

I reaktoren omdanner bakterier biomassen til biogas, der primært består af metan og kuldioxid. Den proces tager typisk et sted mellem 2-3 uger alt efter temperaturen i reaktoren. På den tid vil cirka halvdelen af biomassen være omdannet til biogas, og resten kan leveres tilbage til landmændene som afgasset gylle.

 

3) Opgradering til bionaturgas

I forhold til naturgas indeholder biogas en del kuldioxid. Det skal fjernes, før biogassen kan bruges som erstatning for naturgas. Det sker i et gasrensningsanlæg. Herefter er biogassen klar til at blive ledt ud i gasnettet, hvor det kan bruges til at producere el og varme til både industri og private

4) Tilbage til gylle igen

Den del af biomassen, der ikke bliver omdannet til biogas, bliver leveret tilbage til landmændene som afgasset gylle. I forhold til almindelig gylle har afgasset gylle en række gode egenskaber. Det er fri for det klimabelastende metan, næringsstofferne kan nemmere optages, og lugtgenerne er mindre.