Norlys Årsrapport 2019

Hvem er vi?

Norlys bringer Danmark sammen. Med grønne og digitale tjenester inden for energi, internet og tv forbinder vi mennesker med mennesker, og mennesker med verden.

Norlys er Danmarks største integrerede energi- og telekoncern. Vi er et forbrugerejet selskab, der tænker langsigtet og tager ansvar for mere end os selv. Vi ønsker at bidrage til et grønt og digitaliseret Danmark.

Norlys i tal

Andelshavere
709.000
Medarbejdere
2.500
Repræsentantskabsmedlemmer
700

Regnskab 2019

Omsætning
8741
mio.kr
EBITDA
1697
mio.kr
Resultat før skat
302
mio.kr
Årets resultat
436
mio.kr
Egenkapital
18,4
mia.kr
Balancesum
28,6
mia.kr
Pengestrøm fra driften
1,6
mia.kr
Investeringer
2,2
mia.kr
Kundeforhold
1.560.000
Elkunder
700.000
TV- og bredbåndskunder
800.000
Gaskunder
60.000
Finansielle nøgletal

Vores ejeres interesser (ejermål) skal være en integreret del af vores strategier og målsætninger i Norlys frem mod 2023. Derfor har vi defineret en række mål for vores finansielle performance som koncern, som tager afsæt i ejermålene. På den måde sikrer vi sammenhæng fra ejerstrategien og til den økonomiske retning for Norlys.

I det følgende fremgår de økonomiske parametre, som vi måler Norlys’ succes på frem til 2023 sammenholdt med den realiserede performance i 2019. Tallene er samtidig udtryk for, hvor vi står ved udgangen af vores etableringsår i Norlys.

EBITDA-margin*
18,9%
Beregning

Resultat før af- og nedskrivninger i forhold til nettoomsætning.

Koncernens målsætning

>20%

Resultatet er bedre end forventet for 2019. Nøgletallet er påvirket af engangsposter samt ensretninger af regnskabspraksis som følge af fusionen.


*De finansielle nøgletal er beregnet på baggrund af 2019 12+12 resultatopgørelsen på side 27 i årsrapporten.

EBT-margin*
3,4%
Beregning

Resultat før skat i forhold til nettoomsætning.

Koncernens målsætning

>5%

Resultatet for 2019 er bedre end forventet, men påvirket af fusionsomkostninger og nedskrivninger på koncernens ejendomme i forbindelse med koncernetableringen.


*De finansielle nøgletal er beregnet på baggrund af 2019 12+12 resultatopgørelsen på side 27 i årsrapporten.

Soliditet
64,6%
Beregning

Egenkapital i forhold til balancesum.

Koncernens målsætning

>55%

Norlys er en solid koncern, og nøgletallet ligger på et flot niveau sammenholdt med de finansielle målsætninger.

Cash conversion*
-0,9%
Beregning

Frit cash flow i forhold til resultat før af- og nedskrivninger.

Koncernens målsætning

>0%

Nøgletallet ligger på et forventet, men ikke tilfredsstillende niveau bl.a. pga. fusionen og køb af to netselskaber.


*De finansielle nøgletal er beregnet på baggrund af 2019 12+12 resultatopgørelsen på side 27 i årsrapporten.

Gældsmæssig gearing*
0,4%
Beregning

Nettorentebærende gæld i forhold til resultat før af- og nedskrivninger.

Koncernens målsætning

<3,0%

Koncernens gearing ligger på et meget lavt niveau i forhold til de finansielle målsætninger. Norlys-koncernen er meget solid og er i begrænset grad finansieret af fremmed kapital.


*De finansielle nøgletal er beregnet på baggrund af 2019 12+12 resultatopgørelsen på side 27 i årsrapporten.

ROIC*
0,1%
Beregning

Resultat før finansielle poster, men efter skat i forhold til investeret kapital (ekskl. finansielle poster).

Koncernens målsætning

>3%

Nøgletallet er på et forventet, men ikke tilfredsstillende niveau. Det er negativt påvirket af fusionsomkostninger og nedskrivning af koncernens ejendomme i forbindelse med koncernetableringen.


*De finansielle nøgletal er beregnet på baggrund af 2019 12+12 resultatopgørelsen på side 27 i årsrapporten.

Koncernens aktiviteter har i 2019 leveret et resultat, der overstiger de to tidligere koncerners samlede forventninger til året. Det er særdeles tilfredsstillende i et fusionsår.

- Jens Erik Platz,
bestyrelsesformand i Norlys a.m.b.a.
Økonomisk udvikling
4.716
2018
 
6.471
2019
12+6
8.741
2019
12+12
Omsætning mio.kr.
759
2018
 
1.147
2019
12+6
1.696
2019
12+12
Ebitda mio.kr.
223
2018
 
35
2019
12+6
435
2019
12+12
Årets resultat mio.kr.
Samfundsansvar i Norlys

Som andelsselskab har vi en særlig forpligtelse til at have en ansvarlig og bæredygtig tilgang til alt, hvad vi gør. I Norlys arbejder vi med samfundsansvar med udgangspunkt i seks af FN’s verdensmål, som både favner det, vi laver og dem, vi er.

I 2019 har vi formaliseret vores arbejde med samfundsansvar i Norlys. I 2020 vil vi udpege specifikke indsatser og fokusområder inden for verdensmålene.

Ligestilling i alle henseender

Vi ser diversitet som en styrke og arbejder for lige adgang og udviklingsmuligheder for alle. Vi har en ambition om at have en proaktiv tilgang til ligestilling og diversitet i organisationen bredt fra vores øverste ledelsesorganer til de enkelte medarbejderes muligheder, og vi arbejder for at styrke dette i Norlys.

Miljø- og klimaforhold

Det er vores ambition at være en stærk aktør i den grønne omstilling med fokus på produktion af vedvarende energi samt at muliggøre omstillingen til yderligere elektrificering af energisystemerne.

I 2019 har vi sikret produktion af 523,7 mio. kWh vedvarende energi via vores 50% ejerskab i Eurowind Energy.

Social- og medarbejderforhold

Vi ønsker at være en af landets bedste og mest attraktive arbejdspladser med mange muligheder for både nuværende og kommende medarbejdere.

Vi tror på, at god ledelse er vejen til høj arbejdsglæde – ikke mindst i en fusionsperiode med store forandringer for medarbejderne. I 2019 har vi derfor i alt investeret cirka 9700 timer i lederudvikling. Samtidig har vi vedtaget nye attraktive medarbejdervilkår for 50 mio. kr. årligt fra 2020 og frem blandt andet i form af pension og en fælles koncernbonusordning.

Udbygning af infrastrukturer og reducering af CO2-udledning og miljøbelastning

Over 600.000 husstande har nu mulighed for højhastighedsinternet, og i 2020 etablerer vi fiber til yderligere 50.000 husstande.

Vi har i 2019 deltaget i forskellige udviklingsprojekter, der har undersøgt eksempelvis batteriteknologis anvendelighed i den grønne omstilling samt projekter om bedre styring af elnettet i forhold til større mængder af fluktuerende vedvarende energiproduktion. Desuden er vi gået ind i ejerkredsen i Greenlab Skive.

I 2020 forventer vi at udforme målsætningen for vores egen reduktion af CO2.

Miljø- og klimaforhold

I 2019 har vi arbejdet med at optimere vores affaldssortering i samarbejde med vores eksterne leverandør og har afleveret frasorteret madaffald til DAKA, som sikrer, at det indgår i biogasproduktion. Vi har leveret det, der omregnet svarer til 229,3 dages varmeforbrug i en gennemsnits husstand.

Anti-korruption, Menneskerettigheder

Vi har formaliseret vores aktiviteter for samfundsansvar og implementeret en whistleblower-ordning for Norlys.

Vi har evalueret samarbejdet mellem bestyrelse, direktion og administration og arbejdet med kompetencevurdering for Norlys’ bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt for rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer til divisionsbestyrelserne.

Ved indkøb i Norlys skal vores leverandører underskrive ”OECD Guidelines for Multinational Enterprises” som et vigtigt skridt på vejen til at sikre, at basale menneskerettigheder og anstændige forhold også er gældende hos vores samarbejdspartnere og leverandører.

Vi vil være en af landets bedste og mest attraktive arbejdspladser
Arbejdsglæde på 100-skala
75
Timer brugt på lederudvikling
9700
Medarbejdere i flexjob og §56
24
Elever og lærlinge
20
Praktikanter
10
Sygefravær i procent
3,15
En ansvarlig og solid top 100-virksomhed

Vi ser ind i markante, langsigtede investeringer i vores infrastruktur de kommende år, og fusionen skal samtidig sikre synergier for 250 millioner kroner om året.

Vi skal fastholde vores høje leveringssikkerhed, fortsætte vores bredbåndsudrulning og samtidig sikre høj lønsomhed.

At mestre den balance er essensen i forbrugereje og vores fornemste opgave som andelsselskab.

En stærk position og god kundetilvækst

Vi har en stærk position i alle vores forretningsområder, og vi skal kæmpe for at fastholde og styrke den.

Sideløbende med at planlægge og gennemføre fusionen er vi lykkedes med at sikre en fornuftig kundetilgang på tværs af forretningen i 2019. Både antallet af energi- og internetkunder er steget, og afgangen af tv-kunder har været den laveste i flere år.

Stærke partnerskaber inden for vedvarende energi

2019 bød på nye stærke partnerskaber inden for vedvarende energi. I starten af året fusionerede Eniig Renewables med Eurowind Energy, og i slutningen af året indgik Norlys en aftale med Eurowind om overdragelse af SE Blue Renewables’ VE-portefølje.

Alle vores VE-aktiviteter er nu samlet i Eurowind, som vi ejer 50 procent af. Eurowind investerer i vedvarende energiprojekter i både Danmark og Europa og har en årlig produktion, der svarer til ca. 200.000 husstandes strømforbrug.

Vedvarende energiproduktion
300.000.000kWh

Et mere digitalt Danmark

Bredbåndsdækning i forsyningsområde
76%

Norlys har i 2019 etableret fiber til knap 25.000 nye husstande.

I 2020 etablerer vi fiber til yderligere 50.000 adresser, og i 2023 skal alle andelshavere i Norlys have mulighed for hurtigt internet.

Et åbent fibernet og lige vilkår for branchen

Fibernettet i det tidligere Eniig er åbnet for andre serviceudbydere og netejere, og fibernettet i det tidligere SE vil tilsvarende bliver åbnet inden udgangen af 2020.

Norlys’ uafhængige wholesale-selskab OpenNet står bag udviklingen af en fælles brancheplatform, som systemmæssigt kan håndtere både netejere og tjenesteudbydere.

OpenNet har også i 2019 indgået en række aftaler med parter i begge kategorier.

Vi kan som andelsselskab være med til at definere fremtiden for det danske samfund, og vi skal drive Norlys på en professionel og ansvarlig måde, som sikrer, at det også om mange år er en fordel at være andelshaver. Derfor investerer vi massivt i den danske energi- og teleinfrastruktur, så vi kan bane vejen for fundamentale teknologier og industrier og udvikle vores samfund i grønnere og mere digital retning.